Espai RIVO

Projectes de recerca i innovació

Un dels objectius de la Fundació és donar impuls a projectes de recerca i innovació que reverteixin, sigui de manera directa o indirecta, en el bon estat dels entorns fluvials. L’objectiu final és afrontar de la millor manera la qualitat de les aigües actuals i futures, els requeriments del servei i la protecció del medi fluvial.

Moltes d’aquestes línies d’investigació i recerca són realitzades conjuntament amb altres administracions responsables del sanejament, empreses especialitzades del sector, entitats i centres de recerca i universitats, ja sigui mitjançant convenis, col·laboracions en projectes de recerca, realització de treballs finals de màsters, doctorands, etc.

Projecte de seguiment de la llúdriga a les conques del Besòs i la Tordera

Definir la presència i distribució de la llúdriga en ambdues conques.

Urban River Lab (URL)

Laboratori a l’aire lliure que simula mitjançant canals el comportament dels rius urbans

Projecte d’Investigació per a la Detecció i Control d’Escumes en Efluent d’EDAR

Minimitzar l’impacte i la presència d’escumes en les aigües efluents de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, minimitzant d’aquesta manera la seva incidència al medi natural.

qWater

Projecte de doctorat amb la UPC que està dedicat a la supervisió i el control intel·ligent de sistemes de sanejament basat en mineria de dades i entorns visuals.

SewMo

Projecte en col·laboració amb la UPC centrat en la modelització i l’estudi d’abocaments en episodis de pluja.

ReVal

Projecte de doctorat amb la UdG amb l’objectiu què les EDAR esdevinguin també centres de recuperació i generació de recursos.

CARXA

L’objectiu d’aquest projecte és la caracterització i supervisió de paràmetres quantitatius i qualitatius de l’aigua residual en la xarxa de col·lectors

Millora de la qualitat de l’efluent de sistemes SBR

Avaluar la bondat dels sistemes de macròfites per a la millora de l’efluent d’EDAR amb sistema SBR