H2O CONNECTA

Educació ambiental, difusió i formació entorn de l’aigua i els sistemes fluvials

Data d’inici: 1 de juliol de 2022 / Data de finalització: 30 de juny de 2023

Un projecte per connectar rius i societat

H2O CONNECTA és un projecte impulsat per la Fundació RIVUS amb el suport del Consorci Besòs Tordera, que té com a principal objectiu contribuir en la millora de la connexió riu-societat per a una major valorització de l’entorn immediat. El projecte traça aquests ponts d’unió mitjançant un conjunt d’accions transversals per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació en l’esfera de l’aigua, compartint coneixement generat en relació al cicle de l’aigua i els entorns fluvials a diferents sectors de la societat.

Antecedents

Al llarg de les últimes dècades, les conques fluvials mediterrànies del Besòs i de la Tordera han patit un procés generalitzat d’industrialització i d’augment demogràfic, principalment ubicat en les immediacions dels rius i particularment en els cursos mitjans i baixos. Aquests processos han repercutit de manera molt clara en els usos i cobertes del sòl, principalment provocats per l’augment de la superfície urbana que, juntament amb altres efectes del canvi global, tenen com a conseqüència alteracions en els sistemes fluvials a nivell qualitatiu i quantitatiu.

És per aquestes pressions que han patit aquests ecosistemes, que el vincle històric de la societat amb els rius pròxims al seu territori va patir una disrupció, provocant un procés de desconnexió, de pèrdua de coneixement del medi fluvial i de rebuig a causa dels problemes ambientals, especialment per la contaminació i la pèrdua de biodiversitat.

En aquest context, H2O CONNECTA simbolitza una oportunitat per poder contribuir en revertir aquesta situació, apropant la ciutadania als sistemes fluvials, a les accions de millora i conservació dels ecosistemes aquàtics, a la biodiversitat vinculada als rius i al cicle integral de l’aigua.

Accions desenvolupades

Durant els 12 mesos de durada del projecte, a les conques del Besòs i de la Tordera es desenvoluparan diverses activitats organitzades dins de les següents accions:

  • Jornades demostratives per a l’avaluació de l’estat de qualitat fluvial

Demostració de mètodes científics per a l’avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials a través de paràmetres fisicoquímics i bioindicadors: algues diatomees, macroinvertebrats, peixos, amfibis, rèptils aquàtics, aus, mamífers i vegetació de ribera. Les jornades es complementen amb tallers i exposicions itinerants dirigides al gran públic.

  • Visites guiades de tecnologia i innovació entorn el cicle de l’aigua i la restauració fluvial

Visites combinades a una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), a la plataforma experimental Urban River Lab (URL) i a un espai on s’hagi dut a terme un projecte de restauració fluvial per la millora dels hàbitats, de la biodiversitat i de la funcionalitat de l’entorn.

  • Cicle de conferències temàtiques

Conferències organitzades en diferents punts de les dues conques i, sempre que sigui possible, en format híbrid. S’acompanyen de material audiovisual i exposicions itinerants. El contingut de les conferències és divers i ampli, dins l’objectiu del projecte, des d’aspectes generals dels sistemes fluvials i l’evolució de la seva qualitat en les últimes dècades, a temàtiques relacionades amb els diferents bioindicadors o aspectes d’innovació i tecnologia de l’aigua. Alhora, les conferències tenen un ampli públic objectiu: des d’estudiants de diferents nivells educatius, al públic general i al més especialitzat.

  • Exposicions itinerants

Producció i itinerància d’exposicions sobre els bioindicadors avaluats en el projecte Observatori RIVUS i sobre el funcionament d’una EDAR. Aquests materials s’acompanyaran d’una mostra fotogràfica produïda dins el projecte i en col·laboració d’una associació de fotògrafs del territori.

  • Producció audiovisual

Desenvolupament de material audiovisual per apropar els espais fluvials i els bioindicadors al gran públic, amb subtítols disponibles en català, castellà i anglès. Concretament, el material versarà sobre les línies de seguiment de diatomees i de macroinvertebrats de l’Observatori RIVUS.

  • Censos visuals participatius de llúdriga

Es promourà la ciència ciutadana a través de la repetició dels censos de llúdriga realitzats el 2019 als rius Congost i Tordera per determinar un possible increment de la densitat poblacional de l’espècie. La implicació de voluntaris i col·laboradors permetrà contribuir al projecte de recerca i seguiment de l’espècie.

Equip i col·laboradors

La Fundació RIVUS duu a terme la coordinació del projecte, l’organització tècnica i logística i la comunicació.

El Consorci Besòs Tordera participarà directament en les visites guiades i conferències, així com recolzament tècnic i logístic.

Els investigadors de l’Observatori RIVUS i de l’Urban River Lab contribuiran en la conducció de les sortides demostratives i les visites guiades, així com en les conferències i en la revisió científica dels continguts dels diferents materials de difusió i d’educació ambiental.

El projecte compta també amb un equip de col·laboradors format per tècnics de la Fundació Barcelona Zoo, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i d’entitats del territori com el Grup Ornitològic del Tenes (GOT) i l’Associació Fotogràfica Parets.

  • Finançament: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación, amb el confinançament del Consorci Besòs Tordera.
  • Col·laboradors: Fundació RIVUS, Observatori RIVUS, Consorci Besòs Tordera, CEAB-CSIC (Urban River Lab), Fundació Barcelona Zoo, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Grup Ornitològic del Tenes, Associació Fotogràfica Parets.