Estatuts

Capítol I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació RIVUS.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Granollers, avinguda Sant Julià, 241.

Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

La Fundació resta adscrita al Consorci Besòs Tordera.

Capítol II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

 1. La protecció ambiental.
 2. L’educació ambiental a tots els sectors de la societat, nivells i edats.
 3. La promoció de tots tipus d’activitats de conscienciació ambiental.
 4. El recolzament a les institucions amb les quals es tinguin signats convenis de col·laboració o amb les que tinguin uns valors i unes activitats similars o complementàries a les de la Fundació.
 5. Contribuir a la governança pública del cicle de l’aigua.

Aquests finalitats fundacionals es refereixen principalment a l’àmbit geogràfic de les conques dels rius Besòs i Tordera. No obstant això, les finalitats fundacionals es poden assolir respecte de qualsevol altre àmbit geogràfic que estigui dintre de l’àmbit d’actuació de la Fundació.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 1. Creació, direcció i sosteniment de programes d’educació ambiental adreçats a escoles i altres col·lectius.
 2. Direcció i organització d’activitats educatives i culturals curriculars i complementàries.
 3. Direcció i organització d’activitats educatives extraescolars i de lleure.
 4. Promoció directament o indirecta de les figures d’entitats de custòdia del territori.
 5. Prestació de serveis de formació en temes ambientals al sector comercial, industrial i de l’administració pública.
 6. Formació i promoció del professorat i monitoratge en temàtica ambiental.
 7. Promoció als ajuntaments d’activitats de conscienciació, sensibilització, participació en temes ambientals i gestió dels recursos hídrics i del cicle de l’aigua.
 8. Promoció i recolzament del voluntariat ambiental.
 9. Recerca en el camp del medi ambient en general i en el cicle de l’aigua en especial.
 10. Producció, edició, elaboració i projecció de qualsevol material audiovisual en l’àmbit de la conscienciació mediambiental.
 11. Publicació d’estudis, llibres, documents, memoràndums i altres tipus d’edicions en l’àmbit de les finalitats fundacionals.
 12. Creació de premis i reconeixements en l’àmbit de les finalitats fundacionals.
 13. Concessió de beques, subvencions i ajudes de qualsevol tipus a entitats i organitzacions que vetllin per la conservació, protecció i educació ambiental, i la conservació de recursos hídrics.
 14. Creació i promoció dels instruments necessaris per a la projecció i desenvolupament dels àmbits de treball fundacionals.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

D’acord amb les finalitats fundacionals, la societat en general és la beneficiària última de l’activitat de la Fundació i, en particular, la població de les poblacions de les conques dels rius Besós i Tordera.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb principis d’imparcialitat i no-discriminació.

Capítol III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

 1. per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
 2. per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i
 3. per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició

10.1.

Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3.

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment, i han de ser prèviament fiscalitzades per la Intervenció del Consorci Besòs Tordera.

El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.4.

Sense perjudici de l’establert a l’apartat anterior, es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o

administració extraordinària en els casos següents:

a) si el donant ho ha exigit expressament,

b) si ho estableix una disposició estatutària

c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

10.5.

El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6.

Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dues terceres parts i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7.

Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.

Article 11. Règim pressupostari i comptable

11.1.

La Fundació es regularà en règim de pressupost anual que serà aprovat pel Patronat en una reunió a celebrar dins del quart trimestre de l’any anterior, prèvia fiscalització per part de la Intervenció del Consorci Besòs Tordera.

11.2.

La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.3.

El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.4.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,

b) el compte de resultats,

c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i

e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.5.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.6.

El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.7.

El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.8.

Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa sota la supervisió de la Intervenció del Consorci Besòs Tordera.

L’auditoria de comptes es presentarà a la Comissió de Govern del Consorci Besòs Tordera per al seu control i revisió, prèvia l’adopció dels acords que corresponguin per part del Patronat.

11.9.

El President de la Fundació compareixerà davant de la Comissió de Govern del Consorci Besòs Tordera sempre que aquesta ho requereixi i, com a mínim amb una periodicitat trimestral, amb la finalitat de donar comptes de la gestió de la Fundació a l’objecte que el Consorci Besòs Tordera comprovi la seva eficiència i la subsistència dels motius que justifiquen la constitució de la Fundació i la seva sostenibilitat financera.

A aquests efectes, el President de la Fundació lliurarà a la Comissió de Govern del Consorci Besòs Tordera, amb una antelació de 15 dies hàbils a la data que es fixi per a la compareixença, la documentació en la qual basarà la rendició de comptes de la gestió de la Fundació.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,

b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i

c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi prèvia autorització de l’òrgan competent del Consorci Besòs Tordera d’acord amb les previsions establertes per la legislació vigent.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Article 16. Règim de contractació

Sense perjudici de l’exposat en els articles precedents, la contractació de la Fundació s’ajustarà al que disposi la legislació sobre contractació del sector públic en la mesura que li sigui d’aplicació.

Capítol IV

Organització i funcionament

Article 17. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

18.1.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 3 i un màxim de 7 membres.

18.2.

Seran membres nats del Patronat:

 1. El President/a del Consorci Besòs Tordera.
 2. El Gerent/a del Consorci Besòs Tordera.
 3. El Gerent/a de CCB, Serveis Mediambientals, S.A.U
18.3.

També seran membres del Patronat, que ho seran com a vocals, fins a quatre persones de reconeguda trajectòria en l’àmbit de la protecció mediambiental i l’entorn empresarial, designades per almenys dos terços dels membres nats del Patronat.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec

La renovació dels patrons nats vindrà determinada pels processos d’elecció o designació previstos en les normes o disposicions que els siguin d’aplicació. Els patrons als que es refereix l’article 17.3 exerceixen els seus càrrecs per un termini indefinit.

Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 20. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 21. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

 1. La modificació dels estatuts.
 2. La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
 3. L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
 4. Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
 5. La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
 6. La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
 7. La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
 8. Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.
 9. L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 22. Règim de convocatòria

22.1.

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

22.2.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

22.3.

La reunió s’ha de convocar almenys amb 15 dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 23. Càrrecs

El Patronat nomenarà, entre els membres representants del Consorci Besós Tordera, un president o presidenta. També nomenarà un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 24. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

 1. Representar institucionalment la Fundació.
 2. Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
 3. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
 4. La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 25. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d’assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 27. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat per a l’adopció dels següents acords:

 1. La modificació dels Estatuts
 2. La fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació.

Article 28. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 29. Conflicte d’interessos

Cap membre del patronat, ni cap de les persones que assisteixin a les reunions del Patronat, no pot intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els assumptes en que tingui un conflicte d’interessos amb la Fundació.

Les persones que componen el patronat, i les que ostenten el càrrec de Director/a, han de comunicar al president qualsevol situació de conflicte directe o indirecte que pugui tenir amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual pugui haver un conflicte d’interès personal i d’interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar a l’òrgan la informació rellevant adient.

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.

Article 30. Cessament

 1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
  1. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
  2. Incapacitat o inhabilitació.
  3. Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
  4. Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
  5. Renúncia notificada al Patronat.
  6. Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
  7. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
 2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

Capítol V

Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 32. EI Consell Assessor.

 1. EI Patronat podrà constituir un o varis Consells Assessors (científic, educatiu, polític, social) amb la finalitat d’assessorar-lo en els diferents àmbits de les finalitats i activitats fundacionals.
 2. Cada Consell Assessor estarà format per un nombre indeterminat de membres, escollits entre persones de prestigi i competència especialment reconeguda en l’àmbit de la protecció del medi ambient. Són designats i revocats lliurement pel Patronat que n’haurà de determinar, si s’escau les dietes d’assistència a les reunions i honoraris pels treballs tècnics que els siguin encomanats. La Presidència del Consell correspondrà a la persona que designi el Patronat.
 3. EI Consell Assessor es reuneix sempre que sigui convocat pel seu President. EI President del Patronat, el Patronat o el director poden sol·licitar-ne l’assessorament. Els membres del Consell Assessor poden ser invitats assistir a les reunions del Patronat amb veu i sense vot. EI Consell Assessor determinarà el seu propi règim de funcionament intern, que haurà de comptar amb l’aprovació del Patronat.

Capítol VI

Del personal

Article 33. Règim aplicable al personal

Com a regla general, el personal de la Fundació quedarà adscrit a la mateixa en règim de dret laboral i sotmès, a tals efectes, a l’Estatut dels Treballadors o Llei que el substitueixi, sense perjudici de les normes que li siguin d’aplicació en funció de la seva adscripció al Consorci Besòs Tordera, incloent entre les mateixes la normativa pressupostària així com el que s’estableixi en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat i, en el seu cas, en les Lleis de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació no podrà incloure en la seva plantilla llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal eventual.

Capítol VII

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 35. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

 1. Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n’hagi acordat una pròrroga
 2. Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.
 3. Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
 4. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
 5. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

36.1.

La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

36.2.

La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

36.3.

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.